文言背诵 (这个计划已经停止)

 1. 还是定量好了。嗯。

  标签:

  挑战计划: 失败 1
  我也要养成这个习惯
 2. 执行记录

  今天未执行 共执行 60 次 / 27 天, 鼓励TA一下(7)
  • Shirahae2017-06-10 20:58

   完成了习惯【十个成语】

   药店飞龙 [ yào diàn fēi lóng ]
   飞龙:指中药龙骨。 药店里的龙骨。比喻人瘦骨嶙峋。
   南朝宋乐府《读曲歌》:“自从别郎后,卧宿头不举,飞龙落药店,骨出只为汝。”唐·李商隐《垂柳》诗:“旧作琴台凤,今为药店龙。”

   采葑采菲 [ cǎi fēng cǎi fēi ]
   比喻不因其所短而舍其所长。葑即蔓青,叶和根、茎地可食,但根茎味苦。
   《诗经·邶风·谷风》:“采葑采菲,无以下体。”

   鼎镬如饴 [ dǐng huò rú yí ]
   饴:麦芽糖,糖浆。受酷刑像吃糖一样。形容无所畏惧,视死如归。
   宋·文天祥《正气歌》:“鼎镬甘如饴,求之不可得。”

   妙手空空 [ miào shǒu kōng kōng ]
   指小偷,也形容手中一无所有。
   宋·李昉《太平广记》卷一百九十四引裴刑《传奇·聂隐娘》:“后夜当使妙手空空儿继至。空空儿之神术,人莫能窥其用,鬼莫得蹑其踪。”

   雕虎焦原 [ diāo hǔ jiāo yuán ]
   指壮士履险。
   《尸子》:“中黄伯曰:余左执太行之獶而右搏雕虎。”又:“莒国有石焦原者,广寻,长五十步,临百仞之谿,莒国莫敢近也。有以勇见莒子者,独却行剂踵焉。”

   祸不旋踵 [ huò bù xuán zhǒng ]
   旋踵:旋转脚跟,比喻时间极短。祸害不久就将到来。
   《北史·袁翻传》:“若违忤要势,祸不旋踵,虽以清白自守,犹不免请谒之累。”

   短绠汲深 [ duǎn gěng jí shēn ]
   绠:汲水用的绳子;汲:从井里打水。吊桶的绳子短,打不了深井里的水。比喻能力薄弱,难以担任艰巨的任务。
   《庄子·至乐》:“褚小者不可以怀大,绠短者不可以汲深。”

   发迹变泰 [ fā jì biàn tài ]
   谓由卑微而得志显达,坏运变为好运。
   宋 灌圃耐得翁 《都城纪胜·瓦舍众伎》:“説公案,皆是搏刀趕棒,及發跡變泰之事。”

   玉巵无当 [ yù zhī wú dàng ]
   谓玉杯无底。当,底。后多比喻东西虽好,却无用处。
   亦作“ 玉卮無當 ”。《韩非子·外储说右上》:“一日, 堂谿公 見 昭侯 曰:‘今有白玉之巵而無當,有瓦巵而有當,君渴將何以飲?’君曰:‘以瓦巵。’”

   生公说法 [ shēng gōng shuō fǎ ]
   生公:晋末高僧竺道生,世称生公。竺道生解说佛法,能使顽石点头。比喻精通者亲自来讲解,必能透彻说理而使人感化。
   《莲社高贤传》:“竺道生入虎丘山,聚石为徒,讲《涅槃经》,群石皆点头。”

   删除回复
  • Shirahae2017-06-08 14:19

   完成了习惯【十个成语】

   安步当车 [ ān bù dàng chē ]
   安:安详,不慌忙;安步:缓缓步行。以从容的步行代替乘车。
   《战国策·齐策四》:“晚食以当肉;安步以当车。”

   不为已甚 [ bù wéi yǐ shèn ]
   已甚:过分。 不做得太过分。多指对人的责备或处罚适可而止。
   战国·邹·孟轲《孟子·离娄下》:“仲尼不为已甚者。”朱熹集注:“己,犹太也。杨氏曰:‘言圣人所为,本分之外,未加毫末。’”
   那家人听了,倒道南令本~,不过大吏过严罢了。

   不刊之论 [ bù kān zhī lùn ]
   刊:削除,古代把字写在竹简上,有错误就削去。指正确的、不可修改的言论。
   宋·郭若虚《图画见闻志·论曹吴体法》第一卷:“况唐室已(以)上;未立曹吴;岂显释寡要之谈;乱爱宾不刊之论。”

   管窥蠡测 [ guǎn kuī lí cè ]
   管:竹管;蠡:贝壳做的瓢。从竹管里看天,用瓢测量海水。比喻对事物的观察和了解很狭窄,很片面。
   《庄子·秋水》:“是直用管窥天;用锥指地也;不亦小乎!”《汉书·东方朔传》:“以管窥天;以蠡测海。”

   时日曷丧 [ shí rì hé sàng ]
   表示誓不与其共存。形容痛恨到极点。
   语出《书·汤誓》“有众率怠,弗协,曰:‘时日曷丧,予及汝皆亡!’”孔传:“众下相率为怠情,不与上和合,比桀于日,曰:‘是日何时丧,我与汝俱亡!’欲杀身以丧桀。”

   斗筲之器 [ dǒu shāo zhī qì ]
   筲:仅容一斗二升的竹器。比喻气量狭窄的人。
   宋·曾慥《类说》引《使辽录·南朝峭汉》:“弼曰:‘臣斗筲之器,不足道;本朝人材胜如臣者,车载斗量,安可数计!”

   丰墙硗下[ fēng qiáng qiāo xià ]
   垣墙高大,而基址峻峭。 比喻根基不固。

   解衣包火 [ jiě yī bāo huǒ ]
   比喻不解决问题,只招致危险。
   《资治通鉴·晋安帝义熙十三年》:“关中华戎杂错,风俗劲悍;裕欲以荆扬之化,施之函秦,此无异解衣包火,张罗捕虎。”

   田月桑时 [ tián yuè sāng shí ]
   泛指农忙季节。
   南朝齐·萧子良《谏射雉启》:“且田月向登,桑时告至。”

   静言庸违 [ jìng yán yōng wéi ]
   语言善巧而行动乖违。犹言口是行非。

   删除回复
  • Shirahae2017-06-08 14:04

   完成了习惯【五首诗词】

   沈约:夜夜曲
   河汉纵且横,北斗横复直。
   星汉空如此,宁知心有忆。
   孤灯暧不明,寒机晓犹织。
   零泪向谁道,鸡鸣徒叹息。

   萧纲:拟沈隐侯夜夜曲
   霭霭夜中霜,何关向晓光。
   枕啼常带粉,身眠不着床。
   兰膏尽更益,薰炉灭复香。
   但问愁多少,便知夜短长。

   元稹:遣悲怀三首 其三
   闲坐悲君亦自悲,百年都是几多时。
   邓攸无子寻知命,潘岳悼亡犹费词。
   同穴窅冥何所望,他生缘会更难期。
   唯将终夜长开眼,报答平生未展眉。

   柳永:菊花新
   欲掩香帏论缱绻。先敛双蛾愁夜短。
   催促少年郎,先去睡、鸳衾图暖。
   须臾放了残针线。脱罗裳、恣情无限。
   留取帐前灯,时时待、看伊娇面。

   温庭筠:利州南渡
   澹然空水对斜晖。曲岛苍茫接翠微。
   波上马嘶看棹去,柳边人歇待船归。
   数丛沙草群鸥散,万顷江田一鹭飞。
   谁解乘舟寻范蠡,五湖烟水独忘机。

   删除回复
  • Shirahae2017-05-26 22:42

   完成了事项【《论语》子罕第九】

   删除回复
  • Shirahae2017-05-18 22:14

   改论文

   删除回复
  • Shirahae2017-05-17 22:14

   改论文

   删除回复
  • Shirahae2017-05-17 00:07

   完成了习惯【五首诗词/一段文章】

   删除回复
  • Shirahae2017-05-15 20:34

   完成了事项【《论语》泰伯第八】

   删除回复
  • Shirahae2017-05-15 19:18

   完成了习惯【十个成语】

   班荆道故 [ bān jīng dào gù ]
   班:铺开;道:叙说。 用荆铺在地上坐在上面谈说过去的事情。形容老朋友在路上碰到了,坐下来谈谈别后的情况。
   先秦·左丘明《左传·襄公二十六年》:“伍举奔郑,将遂奔晋。声子将如晋,遇之于郑郊,班荆与食,而言复故。”杜预注:“班:布也。”

   故宫禾黍 [ gù gōng hé shǔ ]
   比喻怀念祖国的情思。
   《诗经·王风·黍离序》:“周大夫行役,至于宗周,过宗庙宫室,尽为禾黍,闵周室之颠覆。”

   亡不旋跬 [ wáng bù xuán kuǐ ]
   犹亡不旋踵。形容时间极短。

   地丑德齐 [ dì chǒu dé qí ]
   丑:同类。 地相等,德相同。比喻彼此条件一样。
   《孟子·公孙丑下》:“今天下地丑德齐,莫能相尚。”

   偶烛施明 [ ǒu zhú shī míng ]
   偶:双;施:施行。 两支蜡烛大放光明。比喻两种事物相得益彰。
   汉·王符《潜夫论》:“尧舜之德,譬犹偶烛施明于幽室也,前烛照之,后烛益明,非前烛昧,后烛彰也,乃二烛相因而成大光。”

   马中关五 [ mǎ zhōng guān wǔ ]
   犹言鲁鱼亥豕。 指书籍在传写或刻印过程中的文字错误。

   防心摄行 [ fáng xīn shè xíng ]
   指防止杂念和注意言行。

   二缶锺惑 [ èr fǒu zhōng huò ]
   指对缶和钟两种盛器的容量大小分不清楚。比喻是非不明。

   怀珠韫玉 [ huái zhū yùn yù ]
   晋·陆机《文赋》:“石韫玉而山辉,水怀珠而川媚。”

   攻苦食啖 [ gōng kǔ shí dàn ]
   做艰苦的工作,吃清淡的食物。 形容刻苦自励。啖,亦作“淡”。同“攻苦食淡”。
   《史记·刘敬叔孙通列传》:“吕后与陛下攻苦食啖,其可背哉。”

   删除回复
  • Shirahae2017-05-14 23:55

   荒廢

   删除回复
  上一页下一页
 3. 最新留言 更多

返回顶部